Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

   ΘερμΕς ευχαριστΙες στον κ.Μπεϊνά Ιωάννη για την                                        ταινΙα που δημοσιευσε στο     You Tube                                               (ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

https://youtu.be/it7zo6Z2XE4

ΕπΙσης ευχαριστοΥμε πολΥ τον κ.ΚανταρτζΗ ΜιχΑλη για τις φωτογραφΙες της εκδΗλωσης που μας προσΕφερε